исход

исход sh. исходи m. 1. përfundim, rezultat, rrjedhimi i një veprimi. 2. rrugëdalje, zgjidhje.