кадар

кадар sh. кадри m. 1. kuadër (tërësi e punonjësve profesionistë): наставен кадар kuadër mësimor. 2. punëtor i kualifikuar.