камбана

камбана sh. камбани f. 1. kambanë. 2. fig. paralajmërim i qartë: *за кого бијат камбаните? për kë bien kambanat?