карта

карта sh. карти f. 1. hartë (gjeografike ose topografike). 2. biletë: повратна карта biletë kthyese.