кибрит

кибрит sh. кибрити m. shkrepse: фабрика за кибрит fabrikë shkrepsesh.