кликне

кликне pf. кликнува impf. klith, këlthas (pak ose vetëm një herë): орелот кликна на небото shqiponja klithi në qiell.