книшка

книшка sh. книшки f. librezë: ученичка книшка librezë (e) nxënësi(t); здравствена книшка librezë e shëndetësisë.