колено

колено sh. колена as. 1. gju: *кал до колена bal­të gjer më gjunjë. 2. fig. fis; shkallë e farefisërisë: *од колено на ко­лено brez pas brezi (djep pas djepi).