коментар

коментар sh. коментари m. koment, shpjegim dhe vlerësim: спортски коментар koment spotrtiv; *без коментар pa koment.