координатен

координат/ен, –на, –но mb. mat. koordinativ: коо­р­динатен систем sistem koordinativ; координатни оски boshtet koordinative.