користи

користи impf. 1. kal. përfitoj, kam dobi: прошетката ќе ти користи nga shëtitja do të përfitosh. 2. shfrytëzoj, përdor: го користам речникот po e përdor (shfrytëzoj) fjalorin.