крпа

крпа sh. крпи f. 1. leckë për të fshirë enët. 2. arnë, zhele: целиот е во крпи i tëri është në arna.