круг

круг sh. кругови dhe круга m. 1. rreth (qark): круг и кружна линија rrethi (qarku) dhe vija rrethore (rrethi). 2. fig. grup njerëzish (të një rrethi politik, shkencor, familjar etj.).