лабијален

лабијал/ен, -на, -но mb. buzor (labial): лабијални (уснени) самогласки во македонскиот јазик се о и у zanore buzore në maqedonishte janë o dhe u.