лебед

лебед sh. лебеди dhe лебеда m. 1. mjellmë: бел лебед mjellmë e bardhë. 2. fig. grua e bukur.