левица

левица sh. левици f. 1. dora e majtë: *што знае десницата да не знае левицата atë që e di e djathta të mos e dijë e majta. 2. majtist, fraksion i majtë.