линеарен

линеар/ен, -на, -но mb. 1. vijor. 2. mat. linear: линеарна равенка barazim linear (i shkallës së parë); fiz. линеарна брзина shpejtësi lineare.