личен

личен, –на, -но mb.1. vetjak, personal: лична карта letërnjoftim (kartë identiteti). 2. vetor: лична заменка përemër vetor. 3. i hijshëm: личен цвет lule e hijshme.