лови

лови impf. 1. gjuaj; dal për gjah: волкот обично лови ноќе ujku gjuan zakonisht natën. 2. fig. gjurmoj, përgjoj: ме ловеше на секоја грешка më gjuante (më gjurmonte) në çdo gabim.