лост

лост sh. лостови m. lloz, levë: краците на лостот krahët e llozit (levës).