магла

магла sh. магли f. 1. mjegull: утринска магла mjegull e mëngjesit; не се гледа од маглата nuk shihet nga mjegulla. 2. fig. paqartësi: се сеќавам како низ магла më kujtohet si në (nëpër) mjegull.