мерач

мерач sh. мерачи m. 1. matës: мерач на земјиште matës tokash. 2. matës (mjet për të matur).