ми

ми përem. më (trajtë e shkurtër e përemrit vetor јас “unë”): ми дадоа сè më dhanë gjithçka.