младоженец

младоженец sh. младоженци m. 1. dhëndri. 2. ai që është para martesës.