млад

млад, -а, mb. 1. i ri: младо поколение brez i ri; млада девојка vajzë e re. 2. që është krijuar/prodhuar para pak kohe.