мочуриште

мочуриште sh. мочуришта m. 1. vend moçalik, moçal. 2. ligatinë, ligatishtë.