мука

мука impf. pëllet, pall, bulurit: нашата крава постојано мука lopa jonë pellet (pall/bulurit) vazhdimisht.