мукне

мукне pf. мукнува impf. pëllet, bulurit: откако мукна едната крава, почна да мукнува и другата pasi pëlliti njëra prej lopëve, filloi të pëllasë edhe tjetra.