наближи

наближи pf. наближува impf. vetv. (për hapësirë) afrohem: набли­жи­ја до селото iu afruan `fshatit; наближува зимата po afrohet dimri.