нагоре

нагоре ndajf. përpjetë: идам по патот нагоре po shkoj rrugës përpjetë.