награда

награда sh. награди f. shpërblim; hak; çmim, shpërblim: награда за извршената работа shpërblim për punën e kryer: прва награда shpërblimi i parë.