надморски

надморски, -а, -о mb. mbidetar, mbi nivel të detit: надморска висина lartësi (mbidetare) mbi nivelin e detit.