накратко

накратко ndajf. shkurtazi, shkurtas; shkurt: зборувај накратко fol shkurt.