накрај

накрај paraf. 1. (në) skaj: накрај село në skaj të fshatit. 2. (në) fund: накрај недела në fund të javës (në fundjavë).