наостри

наостри pf. наострува impf. I mpreh diçka: го наострив моливот e mpreha lapsin. II се наостри fig. përgatitem mirë për të bërë diçka.