наоѓа

наоѓа impf. I gjej (dikë): кој бара наоѓа ai që kërkon, gjen. II се наоѓа ndodhem, gjendem: селото се наоѓа помеѓу две реки fshati gjendet ndërmjet dy lumenjve.