напамет

напамет ndajf. përmendësh: оваа поезија ја знам напамет këtë poezi e di përmendësh.