напише

напише pf. напишува impf. shkruaj: учителката напиша една реченица mësuesja shkroi një fjali.