напредок

напредок m. përparim; progres: на­пре­­докот на нашето општество për­parimi i shoqërisë sonë.