напушти

напушти impf. 1. (i) lë, (i) lëshoj të gjithë: ластовицата гo напушти своето гнездо dallëndyshja e la çerdhën e saj. 2. lëshoj, heq dorë nga puna (nga një post etj.): тој ја напушти работата ajo e lëshoi punën.