наставка

наставка sh. наставки f. 1. gram. prapashtesë; mbaresë. 2. shtesë, shtojcë; gjë e shtuar.