начин

начин sh. начини m. 1. mënyrë: на еден или друг начин në një ose në një tjetër mënyrë; секој на свој начин secili në mënyrë të vet. 2. gram. mënyrë, modus: глаголски начин mënyrë e foljes. 3. mundësi: нема никаков начин nuk ka asnjë mundësi (mënyrë).