незадоволен

незадовол/ен, -на, -но mb. i pakënaqur: тој ос­тана незадоволен од одговорот ai mbeti i pakënaqur prej përgjigjes.