нешто

нешто I përem. diçka, diç: тука има нешто ново këtu ka diçka të re. II ndajf. pak: нешто подобро сум jam diçka më mirë. III num. diçka: сега е пет и нешто tani është pesë e diçka; пет без нешто pesë pa diçka (pa ndonjë minutë).