нејзин

нејзин, -а, -о I përem. i saj: нејзина мајка e ëma e saj. II (si em.) e saja: нејзините дојдоа на гости të sajët (të sajat) erdhën në gosti.