ниеден

ниед/ен, -на, -но përem. (i pacaktuar) asnjë, asnjëri, asnjëra: ниеден не дојде на предавање asnjë (asnjëri/asnjëra) nuk erdhi në ligjëratë.