низок

низок, ниска, ниско mb. 1. i ulët: ниска куќа shtëpi e ulët; ниска температура temperaturë e ulët. 2. (për zërin): низок тон ton i ulët. 3. fig. i poshtër: низок човек njeri i ulët.