низ

низ paraf. 1. (kohë) gjatë: низ целиот живот gjatë tërë jetës. 2. (vend) nëpër: низ полиња и планини nëpër fusha e male;