нога

нога sh. нозе f. këmbë: десна нога këmbë e djathtë; на нозе! në këmbë! се држи на нозе mbahet në këmbë; целото село стана на нозе u ngrit fshati i tërë.