норма

норма sh. норми f. 1. normë: јазична норма normë gjuhësore. 2. normë (mesatare e përcaktuar): ја надминаа нормата e tejkaluan normen.